Kvalitet

Kvalitet

Vi på Alvida arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i den personliga assistans vi ger våra klienter, och vi följer gällande lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Ingen organisation är någonsin klar med sitt förbättringsarbete och vi vill vara en lärande och transparent organisation där samtliga berörda, inklusive klienter och anställda, vågar lämna förslag på förbättringar eller klagomål om sådant som inte fungerar tillräckligt bra. Det är även värdefullt att få återkoppling om sådant som fungerar väl.

Vi har rutiner för bland annat ledningssystem, klagomålshantering, Lex Sarah och egenkontroller och arbetar systematiskt med att förbättra kvaliteten på den personliga assistansens alla delar.  Nedan beskrivs några viktiga områden med betydelse för kvaliteten i den assistans vi tillhandahåller.

Valfrihet och självbestämmande

Kvalitet inom personlig assistans innebär för oss att vi möter våra klienters personliga önskemål och värnar om deras självbestämmande med stor respekt för deras integritet samtidigt som allt sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler för deras trygghets skull.

Klientens rätt att välja börjar redan vid valet av assistansanordnare och präglar sedan samtliga delar av utförandet av assistansen så länge klienten och vi väljer att fortsätta samarbetet. Den relation vi bygger upp handlar om ömsesidigt förtroende och vår ambition är att bygga långsiktiga relationer med våra klienter eftersom vi tror att stabilitet och kontinuitet ger goda förutsättningar att kunna tillhanda hålla personlig assistans med god kvalitet. Om en klient sedan av någon anledning vill byta assistansanordnare så önskar vi självklart denne all lycka till och gör allt vi kan för att underlätta bytet så att det går så smidigt som möjligt.

Genomförandeplan

Vi erbjuder alla våra klienter att upprätta en genomförandeplan av hur assistansen ska genomföras. Klienten får själv bestämma om en genomförandeplan ska upprättas eller inte och den kan vara väldigt enkel eller mera utförlig, allt efter klientens önskemål. Den kan exempelvis innehålla information om vilka mål assistansen ska ha, vilka aktiviteter som ska utföras, när de ska utföras och av vem.

Syftet med genomförandeplanen är att beskriva och underlätta för hur genomförandet ska ske. Det blir tydligt för både klienten och personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, samt när och hur det ska göras. Genomförandeplanen gör dokumentationen mera pricksäker och enklare att genomföra genom att den används som utgångspunkt för vad som ska eller bör dokumenteras i journalen. Den underlättar även uppföljning av genomförandet och det systematiska förbättringsarbetet av kvaliteten.

Dokumentation

Vi dokumenterar alla händelser av betydelse för din personliga assistans i din journal som vi förvarar i din personakt. Domkumentationsplikten som följer av lag och Socialstyrelsens föreskrifter fyller flera syften. Det är viktigt att klienten själv eller dennes företrädare kan få insyn i hur assistansen har utförts och kan utvärdera om utförandet varit i enlighet med klientens vilja och genomförandeplanen. Klienten har även möjlighet att påtala felaktigheter i dokumentationen så att vi kan rätta till dessa. Dokumentationen hjälper även oss som assistansanordnare att inte endast utföra god assistans utan även att säkerställa att god assistans utförs. Den utgör en viktig del i vårt systematiska förbättringsarbete av kvaliteten i assistansen och möjliggör även en effektiv tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Tystnadsplikt

Alla våra anställda har tystnadsplikt enligt 29 § LSS. Du som klient ska kunna känna dig absolut trygg med att ingen du kommer i kontakt med på Alvida kommer att lämna ut uppgifter om personliga förhållanden som berör dig eller din livssituation till andra utan att du har gett ditt medgivande.

Juridisk hjälp

Rätten till assistans är den viktigaste och mest grundläggande frågan för våra klienter. Vi har den juridiska kompetens som krävs för att tillvarata dina rättigheter på detta område. Vi bistår såväl vid din första ansökan om assistans som vid ansökningar om fler timmar.

I dessa tider när Försäkringskassan och Inspektionen för vård och omsorg granskar många assistansbolag är det extra viktigt att assistansanordnaren behärskar alla juridiska frågor som aktualiseras inom assistansverksamhet. Allt måste gå rätt till enligt gällande lagar och regler för att de assistansberättigade inte ska riskera att bli återbetalningssyldiga till Försäkringskassan eller kommunen och assistansanordnaren inte riskera att bli av med sitt tillstånd att bedriva assistansverksamhet.

Vår kompetens är din trygghet.

Tillstånd från IVO

Alvida AB har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg att bedriva personlig assistans. Ett sådant tillstånd är enligt 23 § och 23 a § LSS en förutsättning för att ha rätt att bedriva sådan verksamhet. Många assistansanordnare har under de senaste åren förlorat sitt tillstånd. Vi råder dig att välja en anordnare som uppfyller de kvalitetskrav som IVO och lagstiftningen föreskriver.

Kontakta oss idag

Om du vill veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt via mejl eller telefon
E-post: info@alvida.nu ; Telefon: 073-974 23 36