Personal

Personal

Att arbeta som personlig assistent innebär att man ska hjälpa sin klient med att leva sitt liv som alla andra som inte har något funktionshinder.  Det kan handla om att hjälpa denne med att äta, ta av och på kläder, utföra sin hygien och kommunicera med andra. Det är även viktigt att han eller hon får komma ut och delta i samhället, genom att exempelvis studera, arbeta, handla, utföra fritidsaktiviteter eller träffa vänner. Centrala ord är självbestämmande och integritet.

Rekrytering

Vi som assistansanordnare hjälper självklart till med att rekrytera assistenter till våra assistansberättigade, men det är alltid den assistansberättigade eller dennes företrädare som själv väljer vem som ska anställas.

Arbetsmiljö

Våra assistenter som arbetar dagligen med våra klienter är vår viktigaste tillgång. Vi arbetar därför systematiskt för att förbättra deras arbetsmiljö. Arbetsgivaren och de anställda ska tillsammans verka för att allas arbetsmiljö blir så god som möjligt. Detta åstadkommer vi bland annat genom att erbjuda goda anställningsvillkor och verka för en god löpande kontakt med ett öppet klimat där alla synpunkter tas till vara. Vi gör även årliga skyddsronder och riskbedömningar. Lyhördhet för önskemål i samband med schemaläggning är viktigt liksom att assistenterna har rätt utbildning så att de kan känna sig trygga i arbetet.

Utbildning

Vi ansvarar för att samtliga anställda har rätt utbildning för det arbete de ska utföra. Utbildningar kan ges både internt och externt. Det kan exempelvis handla om ergonomi och förflyttningsteknik, hjärt och lungräddning, första hjälpen, bemötande och fördjupade kunskaper i den funktionsnedsättning som klienten har.

Registerkontroll för arbete med barn

Alla som ska arbeta med barn under 18 år i vår verksamhet, utom barnets egna föräldrar, måste ge in ett utdrag från belastningsregistret innan de börjar arbeta. Arbetstagaren begär själv detta utdrag från polismyndigheten och överlämnar det till oss. Detta gäller även andra familjemedlemmar och släktingar.

Det är inte alla brott som kontrolleras utan det handlar om grova våldsbrott och sexuella brott. Detta framgår av Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. Lagstiftaren har bestämt att barn har extra stort behov av skydd mot risken för att utsättas för sådana brott. Länk till polisens hemsida där du kan skriva ut blanketten om begäran om utdrag ur belastningsregistret finns längst ner på hemsidan.

Kontakta oss idag

Om du vill veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt via mejl eller telefon
E-post: info@alvida.nu ; Telefon: 073-974 23 36