Personlig assistans

Personlig assistans

På den här sidan beskriver vi vad som krävs för att någon ska ha rätt till personlig assistans. Vi har lång erfarenhet av att göra sådana bedömningar och om du vill veta om det finns möjligheter för just dig att få denna hjälp eller om du istället kan komma ifråga för andra hjälpinsatser är du välkommen att höra av dig till oss.

Personkretsar

En förutsättning för att kunna erhålla assistansersättning från Försäkringskassan eller personlig assistans från kommunen är att man tillhör någon av de tre personkretsarna i 1 § LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). Dessa är följande:

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Grundläggande behov

En annan förutsättning för att kunna erhålla assistansersättning från Försäkringskassan eller personlig assistans från kommunen är enligt 9 a § LSS att man på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov. Dessa är följande:

Andning
För att hjälp med andning ska räknas som ett grundläggande behov måste den assistansberättigade ha en dokumenterad nedsättning av andningsfunktionerna samtidigt som det måste finnas risk för hälsan och ytterst livet om hjälpen inte ges.

Det kan handla om praktisk hjälp vid andningsgymnastik, slemsugning, hantering av trakealkanyl vid trakeostomi, att ansluta en person till eller ta bort en person från en respirator och att ta bort slem från andningsvägarna. Från och med den 1 juli 2020 behöver hjälpen inte vara av privat eller integritetskänslig karaktär utan all hjälp med andning utgör grundläggande behov.

Personlig hygien
Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2019 ref. 56 slagit fast att det endast är hjälp som syftar till att hålla kroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen som kan utgöra det grundläggande behovet personlig hygien.

Där ingår att tvätta håret och kroppen, borsta tänderna, torka sig efter tvätt och hjälp vid toalettbesök. Sminkning, hårklippning och insmörjning av huden med mjukgörande kräm utgör inte grundläggande behov.

Måltider
Att någon behöver hjälp med att äta genom att föra mat och dryck till munnen utgör ett grundläggande behov, liksom hjälp när någon sätter i halsen i samband med sväljsvårigheter. Från och med den 1 juli 2020 utgör även hjälp med måltider i form av sondmatning grundläggande behov oberoende av hjälpens karaktär.

Hjälp med att laga mat, duka fram och duka av, lägga upp mat på tallriken, att skära upp och dela mat samt diska utgör inte grundläggande behov.

Klä av och på sig
Hjälp med att ta av och på kläder som är närmast kroppen är vanligtvis privat och känslig för den personliga integriteten och utgör vanligtvis grundläggande behov. Hit hör hjälp med att ta av och på underkläder, tröja, kjol och byxor.

Hjälp med att ta av och på ytterkläder och skor utgör normalt sett inte grundläggande behov.

Kommunikation
För att kommunikation ska utgöra ett grundläggande behov måste en närvarande assistent vara en förutsättning för att kommunikation överhuvudtaget ska vara möjlig. Det är vidare tre förutsättningar som ska vara uppfyllda. Assistenten ska ha

1) kunskap om kommunikationsformen,
2) kunskap om funktionsnedsättningen, och
3) särskild kunskap om personen med funktionsnedsättningen.

Det handlar alltså inte endast om hjälp med att tolka. Det krävs särskild kunskap om personen, som till exempel hur denne reagerar i olika situationer och på olika stimuli samt vad olika uttryck betyder. Syftet med det grundläggande hjälpbehovet kommunicera med andra är att möjliggöra för personen att både upprätthålla och skapa sociala kontakter med andra människor. Man behöver därför inte redan ha många sociala kontakter utan kan få hjälpen i syfte att skaffa sig kontakter.

Annan hjälp
Även "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade" kan utgöra ett grundläggande behov. En förutsättning är då att man har ett psykiskt funktionshinder och att hjälpbehovet har koppling till detta psykiska funktionshinder.

Detta aktualiseras två fall:

1. När det finns behov av kvalificerade aktivierings- och motiveringsinsatser som syftar till att förmå personen att själv tillgodose något av de andra grundläggande behoven. Personen kan t.ex. ha den fysiska förmågan att äta själv men klarar inte av det på grund av psykiska svårigheter. Att hjälpbehovet måste vara kvalificerat betyder att det krävs något mer än vägledning, påminnelser och instruktioner.

2. När det finns behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär för att begränsa risken för att personen skadar sig själv, andra personer eller egendom. Det ska föreligga en tydlig risk för skada. Bedömningen innefattar bland annat hur ofta assistenten måste ingripa för att förhindra att personen orsakar skada och hur allvarlig denna skada kan förväntas bli.

Andra personliga behov

Om Försäkringskassan eller kommunen har bedömt att man har rätt till hjälp för grundläggande behov ska det göras en bedömning av om man även har rätt till hjälp för andra personliga behov.

Det kan handla om hjälp i en stor mängd olika typer av situationer. Gemensamt för dem är att behovet ska ha en direkt och konkret koppling till ett individuellt behov av hjälp i det dagliga livet. Exempel på sådana behov är hjälp med att laga mat och diska, ta på och av ytterkläder och skor, hjälp med förflyttningar och att komma ut i samhället på olika aktiviteter som att handla, besöka vänner och att delta i föreningsliv. Det kan även handla om hjälp som behövs för att man ska kunna studera eller behålla ett arbete.

Försäkringskassan eller kommunen

För att assistansersättning från Försäkringskassan ska beviljas måste de grundläggande behoven uppgå till minst 20 timmar per vecka. Detta beslut fortsätter gälla även om man flyttar inom Sverige.

Om de grundläggande behoven understiger 20 timmar per vecka kan personlig assistans eller ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans beviljas av den kommun i vilken man bor. Detta beslut gäller endast i ens hemkommun och om man vill flytta till en annan kommun måste man därför lämna in en ny ansökan i den nya kommunen.

För att kommunen ska kunna bevilja personlig assistans behöver hjälpbehovet vara av en viss omfattning. Kammarrätterna har bedömt att det grundläggande hjälpbehovet behöver uppgå till cirka 8-10 timmar per vecka för att insatsen ska kunna beviljas. När rätt till assistans för grundläggande behov bedömts föreligga kan man även beviljas hjälp för andra personliga behov. Det finns inget som hindrar att dessa är betydligt fler till antalet än de som beviljats för de grundläggande behoven. Kommunerna brukar dock ofta generellt sett bevilja färre timmar än Försäkringskassan.

Kontakta oss idag

Om du vill veta mer om oss och har frågor om personlig assistans är du välkommen att ta kontakt via mejl eller telefon
E-post: info@alvida.nu ; Telefon: 073-974 23 36